Overzicht van regionale eerstelijns CVA/NAH netwerken

01-03-2021

Regionale eerstelijns samenwerkingsverbanden

Hieronder vindt u de links naar websites van regionale samenwerkingsverbanden en daarin specifiek naar informatie over dat regionale eerstelijns samenwerkingsverband. Soms zijn dat websites van regionale samenwerkingsverbanden in de eerste lijn, andere keren zijn dat websites van het samenwerkingsverband met informatie over de samenwerking met de eerste lijn. Zo kan het ook zijn dat de eerstelijns zorgverleners betreffende de samenwerking vervlochten zijn met de tweede en derde lijn, of dat er sprake is van een eerstelijns netwerk wat onderdeel uitmaakt van een grotere (lijnoverstijgende) zorgketen. Ook kan het zijn dat een regio de eerstelijns zorg op een andere manier heeft georganiseerd.  

Alkmaar
Almere
Friesland regio MCL
Haaglanden
Midden Brabant
Noord en West Brabant 
Zuid-Oost Brabant 
Rotterdam 
Midden Kennemerland
Zuid Kennemerland

Lijnoverstijgende netwerken met geïntegreerde eerste lijn:

Amsterdam
Groningen
Drachten
Eerstelijns Netwerk Utrecht
Neurologie Netwerk Friesland Regio Sneek

De volgende regio's hebben geen eigen website maar voldoen aan de voorwaarden:

Stroke Service Eemland
Maastricht
Heerenveen

De voorwaarden op het gebied van opleiding, het volgen van na- en bijscholing, werken volgens de richtlijnen en regionale samenwerking staat hieronder beschreven.


Basisopleiding

 • De beroepsbeoefenaar dient in het bezit te zijn van een geldig Bewijs van Bevoegdheid, diploma of getuigschrift en de gedrags- of beroepscode van de beroepsvereniging te onderschrijven.
 • De beroepsbeoefenaar dient ingeschreven te staan in het kwaliteitsregister paramedici of het KRF NL en te voldoen aan de daar gestelde kwaliteitseisen.
 • Verpleegkundigen voldoen aan de werkervaringseis of de scholingseisen per 5 jaar, om zich te kunnen (her)registreren in het BIG-register.


Aanvullende opleiding en scholing

 • De beroepsbeoefenaar heeft additionele opleiding(en) gevolgd specifiek gericht op CVA/NAH.
 • De beroepsbeoefenaar is bereid nascholing te volgen op gebied van CVA/NAH.
 • De beroepsbeoefenaar volgt jaarlijks minimaal 1 aanvullende nascholing/bijeenkomst/symposium/cursus op het gebied van CVA/NAH.


Werkwijze

 • De beroepsbeoefenaar werkt en rapporteert volgens de professionele standaarden/richtlijnen van de eigen beroepsgroep*.
 • De beroepsbeoefenaar werkt volgens de CVA/NAH geldende richtlijnen en de Zorgstandaard Hersenletsel (beschikbaar zomer 2023).
 • De beroepsbeoefenaar werkt volgens de vastgestelde regionale samenwerkingsafspraken.


Ervaring

 • De beroepsbeoefenaar behandelt een door het regionale samenwerkingsverband vastgesteld minimaal aantal zorgvragers per jaar.


Samenwerking met andere disciplines

 • De beroepsbeoefenaar werkt zoveel mogelijk multidisciplinair samen met andere beroepsbeoefenaars (met expertise op gebied van CVA/NAH) en stemt de behandeling onderling af.


Samenwerking in de regionale keten

 • De beroepsbeoefenaar is aantoonbaar aangesloten bij een regionaal samenwerkingsverband (met als aandachtsgebied CVA/NAH).
 • De beroepsbeoefenaar is bij voorkeur aangesloten bij het Kennisnetwerk CVA Nederland via het regionaal samenwerkingsverband
 • De beroepsbeoefenaar participeert in regionale overleggen of netwerkdagen.
 • De beroepsbeoefenaar deelt opgedane kennis en expertise met leden van het regionale samenwerkingsverband, door bijv. casuïstiek bespreking.


Patiëntenperspectief

 • De beroepsbeoefenaar blijft op de hoogte van de ontwikkelingen van de regionale patiëntenvereniging Hersenletsel.nl
 • De beroepsbeoefenaar ondersteunt en stimuleert de zorgvrager om in contact te komen met lotgenoten d.m.v. het delen van informatie over de regionale patiëntenvereniging.
 • De beroepsbeoefenaar handelt met inachtneming van het patiëntperspectief.

Diplomaregister Paramedici: De geregistreerde heeft voldaan aan de in art. 34 Wet BIG vastgelegde opleidingseisen van het beroep.

Kwaliteitsregister Paramedici: De geregistreerde heeft voldaan aan de in art. 34 Wet BIG vastgelegde opleidingseisen van het beroep en heeft aantoonbaar voldaan aan de kwaliteitseisen van de beroepsgroep. * (bron: kwaliteitsregister paramedici, kwaliteitscriteria)

Het Beoordelingskader verpleegkundigen draagt zorg voor de (her)registratie van verpleegkundigen. De BIG-geregistreerde verpleegkundige moet zich iedere 5 jaar herregistreren. (bron: bigregister.nl, beoordelingskader verpleegkundigen)

De beroepsverenigingen hanteren eigen professionele standaarden /richtlijnen.

Richtlijn Herseninfarct en Hersenbloeding van de federatie medisch specialisten, geïnitieerd door de Nederlandse Vereniging voor Neurologie.

Voor meer informatie mail aan info@kennisnetwerkcva.nl

 

Downloads

Anderen bekeken ook

  • Gecoördineerde keten- en netwerkzorg

   Hoe zet je een organisatie voor een samenwerking op touw?

   14-08-2023
   Hoe zet je een organisatie voor een samenwerking op touw?

   Doel: Organiseren van samenwerking

   Hoe goed je elkaar al kent of hoe vrijblijvend de samenwe...

   Meer Info
  • Signalering en verwijzing bij chronische klachten door huisarts en bedrijfsarts

   Verwijskaart denk aan Hersenletsel

   01-08-2023
   Verwijskaart denk aan Hersenletsel

   Doel

   Meer Info
  • Informatie, Samen beslissen

   Voorlichtingsmateriaal in andere talen

   09-01-2023

   Doel

   Voorlichtingsmateriaal in andere talen

   Meer Info
  • Persoonsgerichte ondersteuning en/of behandeling

   Slaapadviezen - CVA keten Eemland

   29-11-2022
   Slaapadviezen - CVA keten Eemland

   Afstemming binnen de keten over slaapadviezen aan mensen met een CVA

   Een keten breed project met als doel het verbeteren van s...

   Meer Info

Symposium 24 November 2023

De inschrijving voor het jaarlijkse CVA/NAH symposium 2023: ‘Toekomstbestendige zorg voor mensen met NAH’ van het Kennisnetwerk CVA NL is geopend.