Stroke service Amsterdam Noord

Introductie Deelnemersovereenkomst

bij Kennisnetwerk CVA Nederland

Om de kwaliteit van de zorg voor patiënten met een Cerebro Vasculair Accident (CVA) verder te verbeteren en te borgen is in 2006 door partijen uit het veld, in samenwerking met de patiëntenvereniging Hersenletsel.nl,  de Stichting Kennisnetwerk CVA Nederland (KNCN) opgericht. Dit kennisnetwerk is  een bottom-up organisatie en is er voor professionals in de CVA zorgketen.

Een patiënt met een CVA heeft recht op een geïntegreerd zorgaanbod, waarin de lokale zorgmogelijkheden ten volle worden benut op een kosteneffectieve wijze. Het Kennisnetwerk CVA NL spant zich in om samen met het veld een integrale, deskundige en samenhangende zorg en behandeling voor patiënten en hun naaste met een CVA in alle fasen van de aandoening: de acute fase, de revalidatie fase en de chronische fase te waarborgen. Dit doen we  door deze zorg en de samenwerking en continuïteit hierin goed te omschrijven, instrumenten en handvatten te ontwikkelen en te verspreiden.

De uitvoering van de vele activiteiten van het kennisnetwerk gebeurt door en met de vele professionals op de werkvloer, zonder hen is er geen kennisnetwerk! Het bureau van KNCN draagt zorg voor ondersteuning en coördinatie van alle activiteiten, verspreiding van resultaten en relevante informatie en voor een goede bereikbaarheid bij vragen. De activiteiten van het kennisnetwerk worden gefinancierd uit de bijdragen van de deelnemende CVA-zorgketens/ samenwerkingsverbanden en de afzonderlijke betalingen voor diensten en subsidies.

 

Deelnemersovereenkomst Kennisnetwerk CVA NL

Het Kennisnetwerk CVA Nederland stemt toe in de deelname van : 
Stroke service Amsterdam Noord
(bestuurlijk) gevestigd te: 
Amsterdam

verklaart deel te nemen aan het Kennisnetwerk CVA Nederland (KNCN).

Het Kennisnetwerk CVA Nederland stemt toe in de deelname van : 
Stroke service Amsterdam Noord

en zal zorgdragen voor

 1. Nieuwe kennis en ontwikkelingen beschikbaar stellen aan de CVA zorgketens / samenwerkings-verbanden;
 2. Toegang voor alle professionals van de CVA-zorgketen / het samenwerkingsverband tot het beschermde deel van de website met onder meer nieuws, informatie, brochures en deskundigenforum;
 3. Een eigen website voor de CVA-zorgketen / het samenwerkingsverband (in eigen beheer);
 4. Beschikbaar stellen van landelijk ontwikkeld materiaal voor preventie en voorlichting op het gebeid van CVA en kwaliteitsverbetering van de CVA-zorg
 5. Bijeenkomsten  voor informatie- / kennisuitwisseling en deskundigheidsbevordering van de coördinatoren van de CVA-zorgketens/ samenwerkingsverbanden;
 6. Korting op de deelnemersbijdrage van door KNCN georganiseerde symposia;
 7. De mogelijkheid voor professionals van de CVA-zorgketen / het samenwerkingsverband om deel te nemen aan werkgroepen en projectgroepen;
 8. Voor zover de beschikbaar gestelde benchmarkinformatie  van kwaliteitsregistraties het toelaat, deze te verwerken tot bruikbare spiegelinformatie;
 9. De mogelijkheid  voor de professionals van de CVA-zorgketen / het samenwerkingsverband om, tegen een bijdrage, opgeleid te worden tot visiteur ten behoeve van de ketenvisitaties; 
 10. De mogelijkheid  voor de professionals van de CVA-zorgketen / het samenwerkingsverband om, tegen een bijdrage,, opgeleid te worden tot knowledge broker;
 11. De mogelijkheid voor instellingen van de CVA-zorgketen / het samenwerkingsverband om onder voorwaarden en tegen een bijdrage deel te nemen aan het (regionale) knowledge broker netwerk;
 12. De mogelijkheid voor de CVA-zorgketen / het samenwerkingsverband om, tegen een bijdrage, de zelfevaluatie uit te voeren;

De mogelijkheid voor de CVA-zorgketen / het samenwerkingsverband om, tegen een bijdrage, een visitatie van de keten / het samenwerkingsverband te laten plaatsvinden.

Met deze deelname verklaart : 
Stroke service Amsterdam Noord

de doelstelling van het Kennisnetwerk CVA NL  genoemd in de Introductie te onderschrijven en zorg te dragen voor:

 1. Actuele gegevens (namen, adressen /emailadressen) van  de aangesloten zorginstellingen/zorgorganisaties  en zelfstandig praktiserende zorgverleners van de CVA-zorgketen / het samenwerkingsverband;
 2. Actuele contactgegevens van de voorzitter van het bestuur c.q. de stuurgroep  en de aangewezen contactpersoon van de CVA-zorgketen / het samenwerkingsverband;
 3. Actuele contactgegevens van de coördinator van de CVA zorgketen;
 4. Beschikbaarheid van tijd en middelen om de coördinatie van de CVA zorg in de zorgketen vorm te geven zoals vastgelegd in de brochure ‘Ketencoördinatie’  (zie bijlage Functieomschrijving van de ketencoördinator);
 5. Minimaal twee keer per jaar een bijeenkomst of gelijkwaardige activiteit om de deskundigheid over CVA-zorg van de aangesloten zorgverleners /professionals te vergroten;
 6. Registratie van de kwaliteitsindicatoren ten behoeve van de benchmarks die zijn overeengekomen door de beroepsverenigingen;
 7. Beschikbaar stellen van benchmark gegevens voor  geanonimiseerde spiegelinformatie;
 8. Jaarlijkse betaling van de door KNCN vastgestelde deelnemersbijdrage per kalenderjaar.
contractant
Naam CVA-zorgketen/ samenwerkingsverband: 
Stroke service Amsterdam Noord
Naam bestuurlijk verantwoordelijke: 
Jeannet Vreeker
Functie: 
Teamhoofd/ ketencoördinator
Datum: 
02-06-2017
Handtekening: 
(de Directeur zal dit na ontvangst ondertekenen)
kncn
KNCN: 

Kennisnetwerk CVA NL

Naam: 

mw. Helene Voogdt

Functie: 

directeur KNCN

Datum: 
.
Handtekening: 
(nadat u de overeenkomst heeft geprint dient u te zorgen voor een handtekening )
Deze overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. De: 
Stroke service Amsterdam Noord

kan voor 1 januari van het komende kalenderjaar de aansluiting schriftelijk opzeggen.

KNCN kan de deelname opzeggen indien blijkt, ook na herhaaldelijk daarop  te zijn aangesproken,

Stroke service Amsterdam Noord

naar de mening van KNCN onvoldoende zorg draagt voor de overeengekomen punten.