Resultaten 2021

In het Jaarverslag 2021 staat beschreven wat de opbrengsten zijn van dit jaar. 

Uw activiteiten en inspanningen maken dat de CVA netwerkzorg een bron van inspiratie is voor velen.

Het Kennisnetwerk CVA Nederland prijst zich gelukkig om hieraan te mogen bijdragen. Gedurende het afgelopen jaar hebben wij ons ingezet om het leervermogen van zorgverleners, managers, en bestuurders in de zorg verder aan te wakkeren en hen uit te dagen om over de muren van hun eigen professie en/of organisatie heen te kijken. Dit is nodig om mensen met een CVA/NAH alsook hun naaste(n) de juiste zorg te kunnen bieden. De actieve inbreng van ervaringsdeskundigen is hierbij onmisbaar.

Met bijgaand Jaarverslag geven wij u graag een overzicht van onze kernactiviteiten en -inspanningen die zijn verricht in 2021 in de vorm van o.a. leernetwerken, innovatieprojecten, zorgstandaard, workshops en symposia.

In een jaar waarin covid-19 wederom op de voorgrond stond, heeft het Kennisnetwerk CVA Nederland de communicatie en interactie met haar deelnemers verder versterkt en gemoderniseerd. Een gevolg hiervan is dat wij informatie over de oorzaken, de (on)zichtbare gevolgen van een CVA/NAH alsook de organisatie van zorg onder de aandacht via podcasts nu ook verspreiden onder een breed publiek.

In ons Jaarverslag 2021 maken wij ook melding van initiatieven die in 2022 op onze agenda staan. Zo beogen wij een bijdrage te leveren aan o.a. het implementeren van de Zorgstandaard Hersenletsel, het ontwikkelen van de handreiking eerstelijns herstelzorg hersenletsel, het verbeteren van de vindbaarheid en de inzet van hoogwaardige professionals in de zorg, het afstemmen van CVA/NAH-activiteiten, het verder versterken van de regionale samenwerking, en het verspreiden van relevante informatie over CVA/NAH zorg.

Samen met u bouwen wij verder aan de toekomst van de gezondheidszorg. Centraal hierin staat het versterken van het lerend vermogen van alle betrokkenen. Daarom nodigen wij u uit om uw uitdagingen en/of prestaties in de zorg voor mensen met een CVA/NAH via ons te delen met anderen, opdat eenieder hiermee hun voordeel kan doen.

Namens het Kennisnetwerk CVA Nederland,

Dr. Bert Vrijhoef, bestuursvoorzitter.

Het Kennisnetwerk CVA Nederland helpt mij om relevante kennis in te zetten voor betere patiëntenzorg”

Ketencoördinator