Resultaten 2019

In 2019 zijn 49 ketens lid van het Kennisnetwerk. Deze ketens hebben het aanbod gekregen om deel te nemen aan de ketenevaluatie. De resultaten van deze ketenevaluatie zijn per keten teruggekoppeld, de algemene rapportage is hier te lezen.  Onder andere hebben de ketencoördinatoren elkaar ontmoet tijdens de ketencoördinatorendagen en met elkaar gesproken over de benodigde competenties voor de functie ketencoördinator, de aansluiting van 1e lijns netwerken aan het regionale netwerk.

Activiteiten die uitgevoerd zijn worden hieronder kort beschreven: 
Knowledge broker netwerk 
Het Kennisnetwerk CVA Nederland heeft een leernetwerk, Knowledge broker netwerk, waarin zorgverleners – tegen een deelnamevergoeding – de opdracht van hun instelling krijgen om zorgvernieuwingsprojecten te realiseren. In 2017 heeft het Knowledge broker netwerk 48 instellingen gefaciliteerd met een scholing ‘projectmatig werken’ en met regionale netwerkbijeenkomsten met daaraan gekoppelde monitoring en feedback op uitvoering van de zorgvernieuwingsprojecten. Tevens is een verdiepende scholing georganiseerd over hoe je effectief je implementatiedoelen bereikt voor Knowledge brokers en ketencoördinatoren.  

Leernetwerk Samen Beslissen 
Het leernetwerk is opgestart met financiering van het Zorginstituut Nederland in het kader van Transparantie 2016. In het leernetwerk Samen beslissen hebben 5 CVA zorgketens’ met een regionaal team Samen beslissen geïmplementeerd voor 3 voorkeursgevoelige situaties. Zij hebben daarvoor – samen met andere zorgverleners uit de keten – ook 2 scholingsdagen gevolgd om kennis en vaardigheden op te doen in samen beslissen. Tevens zijn er keuze ondersteunende materialen ontwikkeld ten behoeve van samen beslissen in de CVA/NAH revalidatie. Materialen zoals keuzehulpen en een zakkaartje maken het implementeren van betere communicatie tussen arts en patiënt makkelijker. Op de website is meer informatie vinden. Voor verdere uitleg over Samen beslissen met mensen met een CVA is een animatiefilm gemaakt.

Ketenvisitaties 
In 2017 zijn ketenvisitaties afgenomen in de deelketens van de Rotterdam Stroke Service en in de keten Leeuwarden. Een ketenvisitatie biedt ondersteuning in het verbeteren van de kwaliteit van de CVA zorg door de kwaliteit van de transities tussen instellingen te toetsen d.m.v. gesprekken en bevindingen op de werkvloer. Tijdens de ketenvisitatie kijken opgeleide ketenvisiteurs naar de samenwerking in de keten, de proceselementen die daarbij een rol spelen, de transities die de patiënt in de keten doorloopt en hoe het sturen in de keten praktisch vorm krijgt. Daarnaast wordt gekeken op welke ketenafspraken de keten trots kan zijn om deze te delen met andere ketens. Input daarvoor wordt door het Kennisnetwerk CVA gebruikt om de uitwisseling van kennis tussen ketens optimaal te faciliteren. Ketens betalen zelf de kosten van de ketenvisitatie. 

Thuis na een CVA/TIA 
Begin 2017 zijn de eindresultaten van het project “Thuis na een CVA/TIA” opgeleverd. Het gaat om een vroegsignaleringskaart, bedoeld voor zorgverleners, waarmee problemen bij patiënten en naasten in de thuissituatie in kaart gebracht kunnen worden. Tevens is een format ‘Scholing voor zorgverleners in de eerste lijn’ gemaakt. Beide producten zijn in enkele ketens getest.  

"Het Kennisnetwerk CVA Nederland helpt mij om relevante kennis in te zetten voor betere patiëntenzorg" (Ketencoördinator)