Resultaten

In het Jaarverslag 2019 staat beschreven wat de opbrengsten zijn van dat jaar. 

In 2020 zijn 42 ketens lid van het Kennisnetwerk. Deze ketens hebben het aanbod gekregen om deel te nemen aan de ketenevaluatie. De resultaten van deze ketenevaluatie zijn per keten teruggekoppeld, de algemene rapportage is hier te lezen.  Onder andere hebben de ketencoördinatoren elkaar ontmoet tijdens de ketencoördinatorendagen en met elkaar gesproken over de benodigde competenties voor de functie ketencoördinator, de aansluiting van 1e lijns netwerken aan het regionale netwerk.

Activiteiten die uitgevoerd zijn worden hieronder kort beschreven.

Knowledge broker netwerk
Het Kennisnetwerk CVA Nederland heeft een leernetwerk, Knowledge broker netwerk, waarin zorgverleners – tegen een deelnamevergoeding – de opdracht van hun instelling krijgen om zorgvernieuwingsprojecten te realiseren. In 2020 heeft het Knowledge broker netwerk de instellingen gefaciliteerd met een scholing ‘projectmatig werken’ en met regionale netwerkbijeenkomsten met daaraan gekoppelde monitoring en feedback op de uitvoering van de zorgvernieuwingsprojecten. Tevens wordt er ieder jaar een verdiepende scholing georganiseerd. Afgelopen jaar was het onderwerp ‘Positief motiveren’, welke nog in het begin van 2020 gevolgd kan worden.

Leernetwerk Samen Beslissen
Het leernetwerk is opgestart met financiering van het Zorginstituut Nederland in het kader van Transparantie 2016. In het leernetwerk Samen beslissen hebben 5 CVA zorgketens’ met een regionaal team Samen beslissen geïmplementeerd voor 3 voorkeursgevoelige situaties. Zij hebben daarvoor – samen met andere zorgverleners uit de keten – ook 2 scholingsdagen gevolgd om kennis en vaardigheden op te doen in samen beslissen. Tevens zijn er keuze ondersteunende materialen ontwikkeld ten behoeve van samen beslissen in de CVA/NAH revalidatie. Materialen zoals keuzehulpen en een zakkaartje maken het implementeren van betere communicatie tussen arts en patiënt makkelijker. In de Kennisbank is meer informatie vinden. 

Ketenvisitaties
In 2017 zijn ketenvisitaties afgenomen in de deelketens van de Rotterdam Stroke Service en in de keten Leeuwarden. Een ketenvisitatie biedt ondersteuning in het verbeteren van de kwaliteit van de CVA zorg door de kwaliteit van de transities tussen instellingen te toetsen d.m.v. gesprekken en bevindingen op de werkvloer. Tijdens de ketenvisitatie kijken opgeleide ketenvisiteurs naar de samenwerking in de keten, de proceselementen die daarbij een rol spelen, de transities die de patiënt in de keten doorloopt en hoe het sturen in de keten praktisch vorm krijgt. Daarnaast wordt gekeken op welke ketenafspraken de keten trots kan zijn om deze te delen met andere ketens. Input daarvoor wordt door het Kennisnetwerk CVA gebruikt om de uitwisseling van kennis tussen ketens optimaal te faciliteren. Ketens betalen zelf de kosten van de ketenvisitatie. 

"Het Kennisnetwerk CVA Nederland helpt mij om relevante kennis in te zetten voor betere patiëntenzorg" (Ketencoördinator)