Expertise en kennisdeling: Leernetwerken

Het Kennisnetwerk CVA Nederland faciliteert leernetwerken die de zorg voor mensen met een CVA/NAH verbeteren. In deze leernetwerken delen projectleiders, implementatieleiders, regionale coördinatoren CVA/NAH en anderen kennis met elkaar. Het Kennisnetwerk faciliteert deze  leernetwerken door ruimte te bieden aan kennisdeling onderling en door het zodanig te organiseren dat relevante kennis, die buiten het Kennisnetwerk is ontwikkeld, op een adequate manier ingezet kan worden door het werkveld.

Knowledge broker netwerk
Het Knowledge broker netwerk bestaat sinds 2011. De organisaties die deelnemen ervaren dat de Knowledge brokers vernieuwing in de eigen zorgpraktijk aanjagen én concrete resultaten boeken. Daarnaast is de uitwisseling tussen organisaties zeer inspirerend. Het Knowledge broker netwerk ondersteunt de organisaties bij de implementatie van kwaliteitsstandaarden. Lees verder

Leernetwerk regionale coördinatoren
Tweemaal per jaar komen regionale  CVA/NAH coördinatoren, rondom thema’s die voor hun functie van belang zijn, bij elkaar. Daarnaast kunnen zij hun projecten en uitkomsten delen via de Kennisbank. Op verschillende plaatsen ontstaan netwerken van 1e lijn zorgverleners die met elkaar afspraken maken over de kwaliteit van zorg die zij bieden. De ambitie van het Kennisnetwerk CVA Nederland is dat de verbindingen tussen deze netwerken en de regionale samenwerkingsverbanden verstevigd worden.

Naast de leernetwerken worden er projecten uitgevoerd ten behoeve van kennisdeling.