Leernetwerk

Het Kennisnetwerk CVA Nederland kent verschillende leernetwerken. In deze leernetwerken delen projectleiders, implementatieleiders, ketencoördinatoren en anderen kennis met elkaar. Het Kennisnetwerk faciliteert deze  leernetwerkedoor ruimte te bieden aan kennisdeling onderling en door het organiseren dat relevante kennis, die buiten het Kennisnetwerk is ontwikkeld, op een adequate manier ingezet kan worden door het werkveld. Voorbeelden daarvan zijn het Knowledge Broker netwerk, maar ook het project Samen beslissen waarin keuze instrumenten en andere tools zijn ontwikkeld om de communicatie tussen zorgverleners en zorgvragers te verbeteren.  
De ketencoördinatoren hebben met elkaar ook een leernetwerk. Twee maal per jaar komen zij rondom thema’s die voor hun functie van belang zijn bij elkaar. Daarnaast kunnen zij hun projecten en uitkomsten delen via de Kennisbank. Op verschillende plaatsen ontstaan netwerken van 1e lijn zorgverleners die met elkaar afspraken maken over de kwaliteit van zorg die zij bieden. De ambitie van het Kennisnetwerk CVA Nederland is dat de verbindingen tussen deze netwerken en de regionale samenwerkingsverbanden verstevigd worden. In een leernetwerkwaarin ketens zich toeleggen op dit onderdeel, krijgt dat in 2019 verder vorm.