Kernactiviteiten

Leernetwerk 

Het Kennisnetwerk CVA Nederland kent verschillende leernetwerken. In deze leernetwerken delen projectleiders, implementatieleiders, ketencoördinatoren en anderen kennis met elkaar. Het Kennisnetwerk faciliteert deze  leernetwerken door ruimte te bieden aan kennisdeling onderling en door het organiseren dat relevante kennis, die buiten het Kennisnetwerk is ontwikkeld, op een adequate manier ingezet kan worden door het werkveld. Voorbeelden daarvan zijn het Knowledge Broker netwerk, maar ook het project ‘Samen beslissen’ waarin keuze instrumenten en andere tools zijn ontwikkeld om de communicatie tussen zorgverleners en zorgvragers te verbeteren.  
De ketencoördinatoren hebben met elkaar ook een leernetwerk. Twee maal per jaar komen zij rondom thema’s die voor hun functie van belang zijn bij elkaar. Daarnaast kunnen zij hun projecten en uitkomsten delen via de Kennisbank. Op verschillende plaatsen ontstaan netwerken van 1e lijn zorgverleners die met elkaar afspraken maken over de kwaliteit van zorg die zij bieden. De ambitie van het Kennisnetwerk CVA Nederland is dat de verbindingen tussen deze netwerken en de regionale samenwerkingsverbanden verstevigd worden. Een vervolg hierop is het project Handreiking Eerstelijns Herstelzorg Hersenletsel.   

Reflectie op kwaliteit 

In 2012 is het Kennisnetwerk CVA Nederland gestart met alle aangesloten ketens een ketenevaluatie aan te bieden. Een digitaal instrument dat, op basis van het samenwerkingsproces dat in ketens vormgegeven is, weergeeft waar je als keten staat en welke ketenelementen mogelijk nog verbetering behoeven. Op basis van deze resultaten konden ketens met elkaar de verbinding aangaan. In 2015 is deze evaluatie herhaald waardoor er een landelijk beeld ontstaat van de evaluatie van de samenwerking in de ketens. In 2019 is de ketenevaluatie voor de derde keer aangeboden aan de aangesloten ketens. De resultaten zijn in het najaar van 2019 gedeeld om te leren van elkaar.  In 2023 wordt de ketenevaluatie opnieuw aan alle regionale netwerken aan geboden. Dit maal in eigen beheer. Als vervolg op deze evaluatie is de ketenvisitatie ontwikkeld. Waar de ketenevaluatie een toetsing is door de keten zelf, is de ketenvisitatie een toetsing door opgeleide ketenvisiteurs. De ketenvisitatie vindt plaats op locatie en is uitsluitend gericht op de ketenelementen. Een uniek instrument, dat alleen voor de CVA/NAH zorg inzetbaar is.  

Uitgelicht project – Handreiking Eerstelijns Herstelzorg Hersenletsel  

Eind 2021 is het onderzoek Handreiking Eerstelijns Herstelzorg Hersenletsel van start gegaan. Het doel van dit project is om een multidisciplinaire handreiking te ontwikkelen om de juiste zorg op de juiste plek te kunnen bieden aan personen met hersenletsel in de eerste lijn.

En lees de laatste update op de projectpagina.