Kernactiviteiten

Leernetwerk 
Het Kennisnetwerk CVA Nederland kent verschillende leernetwerken. In deze leernetwerken delen projectleiders, implementatieleiders, ketencoördinatoren en anderen kennis met elkaar. Het Kennisnetwerk faciliteert deze  leernetwerken door ruimte te bieden aan kennisdeling onderling en door het organiseren dat relevante kennis, die buiten het Kennisnetwerk is ontwikkeld, op een adequate manier ingezet kan worden door het werkveld. Voorbeelden daarvan zijn het Knowledge Broker netwerk, maar ook het project ‘Samen beslissen’ waarin keuze instrumenten en andere tools zijn ontwikkeld om de communicatie tussen zorgverleners en zorgvragers te verbeteren.  
De ketencoördinatoren hebben met elkaar ook een leernetwerk. Twee maal per jaar komen zij rondom thema’s die voor hun functie van belang zijn bij elkaar. Daarnaast kunnen zij hun projecten en uitkomsten delen via de Kennisbank. Op verschillende plaatsen ontstaan netwerken van 1e lijn zorgverleners die met elkaar afspraken maken over de kwaliteit van zorg die zij bieden. De ambitie van het Kennisnetwerk CVA Nederland is dat de verbindingen tussen deze netwerken en de regionale samenwerkingsverbanden verstevigd worden. In een leernetwerk,  waarin ketens zich toeleggen op dit onderdeel, krijgt dat in 2019 verder vorm.  

Reflectie op kwaliteit 
In 2012 heeft het Kennisnetwerk CVA Nederland alle aangesloten ketens een ketenevaluatie aangeboden. Een digitaal instrument dat, op basis van het samenwerkingsproces dat in ketens vormgegeven is, weergeeft waar je als keten staat en welke ketenelementen mogelijk nog verbetering behoeven. Op basis van deze resultaten konden ketens met elkaar de verbinding aangaan. In 2015 is deze evaluatie herhaald waardoor er een landelijk beeld ontstaat van de evaluatie van de samenwerking in de ketens. In 2019 is de ketenevaluatie voor de derde keer aangeboden aan de aangesloten ketens. De resultaten worden in het najaar gedeeld om te leren van elkaar.  Als vervolg op deze evaluatie is de ketenvisitatie ontwikkeld. Waar de ketenevaluatie een toetsing is door de keten zelf, is de ketenvisitatie een toetsing door opgeleide ketenvisiteurs. De ketenvisitatie vindt plaats op locatie en is uitsluitend gericht op de ketenelementen. Een uniek instrument, dat alleen voor de CVA zorg inzetbaar is.  

Scholing en onderzoek 
Omdat het samenwerken in een ketenverband bijzondere expertise vraagt van zowel de ketencoördinator als de zorgverleners die werkzaam zijn in een ketens, organiseert het Kennisnetwerk CVA Nederland verschillende ondersteunende activiteiten op het gebied van scholing. Een maal per jaar vindt het symposium plaats dat elk jaar gericht is op kennisverspreiding over de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van richtlijnen en onderzoek. Daarnaast organiseert het Kennisnetwerk CVA Nederland eendaagse scholingen waarin zorgverleners, met de taak om zorgvernieuwingsprojecten te begeleiden binnen hun instelling, zich verdiepen in hoe je je doelen effectief bereikt. Zorginhoudelijke scholingen worden via de agenda op de website bekend gemaakt. Gestreefd wordt naar een overzichtelijk multidisciplinair aanbod.