Knowledge broker netwerk

Wat is het Knowledge broker netwerk? 

Het Knowledge broker netwerk ondersteunt de organisaties en 1e lijns praktijken bij de implementatie van kwaliteitsstandaarden (bijv. de Richtlijn Beroerte en de Zorgstandaard CVA/TIA, herziening gereed najaar 2022).

Het netwerk bestaat sinds 2011. In 2021 nemen 99 Knowledge brokers van 31 instellingen (ziekenhuizen, -geriatrische- revalidatiecentra en thuiszorg) deel. In elk van deze instellingen werken twee of drie Knowledge brokers. Een Knowledge broker is een initiatiefrijke behandelaar of verpleegkundige.
De organisaties die deelnemen ervaren dat de Knowledge brokers vernieuwing aanjagen én concrete resultaten boeken met hun project. Daarnaast is de uitwisseling tussen organisaties zeer inspirerend.

In 2022 is het voor eerste lijns praktijken mogelijk om deel te nemen aan het knowledge broker netwerk. Als zij deelnemen, worden zij automatisch lid van het Kennisnetwerk CVA Nederland.

In onderstaande animatie wordt het Knowledge broker netwerk uitgelegd.

 
 
 
  • Lees hier het artikelKnowledge brokers CVA verbeteren kwaliteit geriatrische revalidatie’ in het Tijdschrift voor Ouderengeneeskunde. 

Geïnteresseerd?
Neem contact met ons op. 

Bekijk hier onderstaande video van de Hoogstraat over het Knowledge broker netwerk: 

Veel gestelde vragen over het Knowledge broker netwerk

In 2011 is het Knowledge broker netwerk gestart op initiatief van de Werkgroep CVA Nederland, de Dutch Society of Neurorehabilitation en het kenniscentrum Revalidatiegeneeskunde Utrecht (projectuitvoering), met subsidie van het Innovatieprogramma Revalidatie (ZonMw). Het netwerk is gestart met de intentie dat dit zou blijven bestaan, ook als de projectsubsidie eind 2012 zou stoppen.
Het Kennisnetwerk CVA NL wil de centrale plaats voor kennisontwikkeling en kennisuitwisseling op het gebied van CVA/NAH zorg zijn en heeft daarom besloten het netwerk per 1 januari 2013 voort te zetten.

In 2011 is het Knowledge broker netwerk gestart op initiatief van de Werkgroep CVA Nederland, de Dutch Society of Neurorehabilitation en het kenniscentrum Revalidatiegeneeskunde Utrecht (projectuitvoering), met subsidie van het Innovatieprogramma Revalidatie (ZonMw). Het netwerk is gestart met de intentie dat dit zou blijven bestaan, ook als de projectsubsidie eind 2012 zou stoppen.
Het Kennisnetwerk CVA NL wil de centrale plaats voor kennisontwikkeling en kennisuitwisseling op het gebied van CVA zorg zijn en heeft daarom besloten het netwerk per 1 januari 2013 voort te zetten.

Een Knowledge broker is een initiatiefrijke zorgverlener die de taak heeft om zorgvernieuwing vorm te geven op de werkvloer.
De Knowledge brokers kiezen, in samenspraak met het management en op basis van analyse van de huidige situatie in hun organisatie, voor concrete verbeter-doelstellingen en schrijven een plan van aanpak om deze te realiseren. De Knowledge brokers coördineren de uitvoering van dit plan in de eigen organisatie. Ze werken hierbij samen met organisaties betrokken bij de revalidatie van CVA/NAH patiënten in de regio. 
Knowledge brokers realiseren in hun instelling dat er aandacht is voor evidence based werken en dat er zo veel mogelijk volgens de richtlijnen wordt gewerkt.
De Knowledge broker vertaalt wetenschappelijke kennis op een dusdanige manier, dat die kennis gebruikt kan worden in praktijksituaties. 
Het fenomeen ‘Knowledge broker’ komt oorspronkelijk uit Canada. Er is besloten deze Engelse naam te behouden, omdat ook bij andere diagnoses in de revalidatie Knowledge brokers actief zijn en het goed is daarbij aan te sluiten. 

Lees alvast de tips die door Knowledge brokers zijn gegeven om tijd vrij te maken voor de projecten en hoe collega’s kunnen merken dat je een Knowledge broker bent.

Aanpak
Binnen het Knowledge broker netwerk worden de concrete verbeterdoelstellingen volgens een projectmatige opzet gerealiseerd. Elke nieuwe Knowledge broker krijgt daartoe scholing in het projectmatig werken. Thema’s in deze scholing zijn: 
·                     Opstellen van een projectplan a.d.h.v. een format 
·                     Formuleren van doelstellingen 
·                     Meten van verbetering 
·                     Opzetten van activiteiten en planning 
·                     Borgen van de resultaten 

Resultaten 
Uit de evaluatie van begin 2019, onder zorgmanagers en Knowledge brokers, blijkt dat zij tevreden zijn over deelname aan het netwerk en de vruchten die het afwerpt. De meerwaarde wordt onder andere gezien in het gezamenlijk werken aan een implementatieproject dat aansluit op vragen die op een afdeling of in een organisatie/keten leven en de ondersteuning voor een succesvolle implementatie van verbeterprojecten. Ook draagt het volgens velen bij aan betere multidisciplinaire samenwerking in het CVA/NAH samenwerkingsverband. Waarom het wiel opnieuw uitvinden? U leert van elkaar! 
Zeer veel, namelijk 91% van de managers en 83% van de Knowledge brokers, zouden andere organisaties aanraden om deel te nemen. Lees in de bijlage de 10 redenen waarom.
In 2012 is ook wetenschappelijk onderzoek gedaan om te zien of de inzet van Knowledge brokers echt impact heeft op de zorgpraktijk. Dit lijkt het geval. Nadat Knowledge brokers een half jaar actief zijn geweest met de implementatie van de richtlijnen over intensief oefenen, voelden patiënten zich meer gestimuleerd om fysiek actief te zijn in vergelijking met voordat de Knowledge brokers begonnen.
Klik hier voor het lezen van de samenvatting van het artikel Encouraging post-stroke patients to be active seems possible: results of an intervention study with knowledge brokers’

Bijlage:
10-redenen-om-deel-te-nemen-aan-het-Knowledge-broker-netwerk-
Poster KB evaluatie resultaten symposium 25 november 2016.

Het Kennisnetwerk CVA Nederland ondersteunt Knowledge brokers door middel van:

Kennisbank Knowledge brokers 
Het Kennisnetwerk CVA NL kiest, in overleg met het Knowledge broker netwerk, thema’s gebaseerd op aanbevelingen uit de richtlijnen die de focus van implementatie zijn. Rondom die thema’s worden innovaties, implementatietips en praktische producten verzameld. De deelnemende organisaties hebben hier toegang toe en kunnen deze kennis gebruiken om de implementatie in hun instelling vorm te geven. De uitwerking van deze thema’s met tools staan in de Kennisbank. Deze Kennisbank wordt regelmatig vernieuwd. 

Regionale (keten)netwerken 
Het Kennisnetwerk CVA NL stimuleert het uitwisselen van producten, leerervaringen en kennis tussen de deelnemende organisaties. Dit gebeurt door het organiseren van twee netwerkbijeenkomsten per jaar en via een besloten deel op de website van het Kennisnetwerk CVA NL 
Het netwerk is verdeeld in 3 regio’s om het kennis delen binnen de regio te stimuleren. De regionale netwerken worden aangestuurd door regiokartrekkers die ondersteund worden door het landelijk bureau van het Kennisnetwerk CVA NL.

Scholing (nieuwe) Knowledge brokers 
Nieuwe Knowledge brokers krijgen allemaal een scholing van twee dagdelen. Daarin leren ze de benodigde kennis van projectmanagement  en implementatie om direct aan de slag te kunnen. De scholingsdagen vinden digitaal plaats. Knowledge brokers die al veel kennis en ervaring met bovengenoemde thema’s hebben, kunnen in overleg vrijstelling krijgen voor (een deel van) de scholing. Neem daartoe contact op. 

Ondersteuning bij uitvoer implementatie 

De Knowledge brokers maken jaarlijks een implementatieplan en voeren dat uit. In 2022 worden zij in drie digitale workshops geleerd om aan de hand van tools van Design Thinking in korte verbetercycli het implementatieproject vorm te geven. Ze worden daarbij ondersteund door het Kennisnetwerk CVA NL, de regiokartrekkers en hun collega Knowledge brokers. Zo krijgen ze feedback op hun implementatieplannen en is er tijdens de netwerkbijeenkomsten aandacht voor knelpunten die ze gedurende de implementatie in de praktijk tegenkomen. De Knowledge brokers voeren hun plan uit volgens een landelijk vastgestelde planning. 

Werven van een Knowledge broker 
Een kritische succesfactor is uiteraard de Knowledge broker zelf. Het aanstellen van de juiste persoon is dus van groot belang. Om managers te helpen bij het selecteren van een geschikte Knowledge broker heeft het Kennisnetwerk CVA NL een functiebeschrijving, achtergrondinformatie en een voorbeeld vacaturetekst beschikbaar. 

Projectmatig werken 
Binnen het Knowledge broker netwerk worden de projecten uitgevoerd volgens een projectmatige opzet. Elke nieuwe Knowledge broker krijgt scholing in het projectmatig werken. Vanaf 2022 wordt de methode Design Thinking toegevoegd aan de bestaande ondersteuning. Deze methode wordt aangeboden aan alle Knowledge brokers.

De voordelen van het projectmatig werken zijn:
– Dat er vooraf gezamenlijk nagedacht wordt over het doel, activiteiten en grenzen. Dit bevordert de kwaliteit en helpt bij het bereiken van het resultaat.

– Dat er al in een vroeg stadium aandacht voor de borging en meten van het resultaat is. Dit helpt bij het behouden van het resultaat en het zichtbaar maken dat er iets verbetert

Meer lezen?
Projectmatig creëren, Jo Bos en Ernst Harting, 2015

Implementatie, effectieve verbetering in patiëntenzorg, Richard Grol en Michel Wensing,

Design Thinking

Het Kennisnetwerk CVA NL kiest, in overleg met het Knowledge broker netwerk, thema’s gebaseerd op aanbevelingen uit de richtlijnen die de focus van implementatie zijn. Rondom die thema’s worden innovaties, implementatietips en praktische producten verzameld. De deelnemende organisaties hebben toegang tot deze ‘Kennisbank Knowledge brokers’ en gebruiken de kennis om de implementatie in hun instelling vorm te geven. De thema’s komen uit bestaande richtlijnen en relevante zorgstandaarden. 

Meer informatie hierover kunt u vinden in de ‘Kennisbank’ op deze site. 

 

Voorwaarde voor deelname is dat de de instelling of de eerste lijns praktijk onderdeel is van een regionaal samenwerkingsverband.

Verder is het belangrijk om je te realiseren dat:
– Commitment van het teammanagement/de 1e lijns praktijk voor de implementatie van bestaande richtlijnen en zorgstandaarden van essentieel belang is. Dat commitment is noodzakelijk voor Knowledge brokers om ook echt verbeteringen te kunnen realiseren in hun instelling/praktijk.
– We willen dat elke organisatie twee Knowledge brokers (een paramedicus en een verpleegkundige) elk voor gemiddeld 2 uur per week vrij stelt voor het Knowledge broker werk. Deze Knowledge brokers zijn directe collega’s van elkaar (bijvoorbeeld werkzaam in hetzelfde team). Ze moeten verder ook de mogelijkheid krijgen om deel te nemen aan de 2 netwerkbijeenkomsten per jaar en de scholing voor nieuwe Knowledge brokers te volgen. Voor de eerste lijns praktijk geldt hetzelfde advies. Het verdient de voorkeur om in een duo knowledge broker te zijn,
– Er een deelnemersbijdrage wordt gevraagd.
– De organisatie bereid moet zijn om af en toe een netwerkbijeenkomst op uw locatie te willen facilitairen (vergaderruimte beschikbaar stellen en catering verzorgen).
– De resultaten wil delen met andere organisaties tijdens de netwerkdagen en het jaarlijkse symposium, maar ook door Knowledgebrokers van andere instellingen die geïnteresseerd zijn in het resultaat te woord staan of te ontvangen.
– Deelname is voor minimaal 1 jaar.

Om bovenstaande te borgen tekent de organisatie bij aanvang een overeenkomst met het Kennisnetwerk CVA Nederland: KBnetwerk_KNCN_deelnemersovereenkomst2022Deelnemersovereenkomst_KBnetwerk_2022

Voor deelname aan het Knowledge broker netwerk CVA wordt in 2022 de volgende financiële bijdrage gevraagd: € 1.995,- per instelling (twee of drie Knowledge brokers) € 495,- voor de scholing van één Knowledge broker (eenmalig bij start van een nieuwe Knowledge broker) Voor eerste lijns praktijken: € 380,- kosten deelname voor 1 of 2 knowledge brokers € 225,- voor de scholing (eenmalig)

Accreditatie voor de scholing voor nieuwe Knowledge brokers en voor de twee jaarlijkse netwerkbijeenkomsten wordt jaarlijks aangevraagd voor verpleegkundigen, verzorgenden, ergotherapeuten, fysiotherapeuten en logopedisten.

De punten worden online bijgeschreven in het scholingsregister van de betreffende beroepsvereniging. Verpleegkundigen (BIG) die zich niet geregistreerd hebben bij hun beroepsvereniging krijgen helaas geen punten toegekend omdat zij nog geen online dossier hebben. Inloggegegevens zijn op te vragen bij de beroepsvereniging. 

In 2021 participeren 99 Knowledge brokers van 38 afdelingen uit 35 instellingen, waaronder ziekenhuizen, revalidatiecentra, verpleeghuizen en thuiszorg, aan het Knowledge broker netwerk CVA.

 

Geïnteresseerd? 
Neem contact met ons op! We kijken samen of deelname mogelijk is.  
Per mail:              info@kennisnetwerkcva.nl 
Per telefoon:     06- 10100743