Het Knowledge broker netwerk

Wat is het Knowledge broker netwerk? 

Het Knowledge broker netwerk ondersteunt de organisaties bij de implementatie van kwaliteitsstandaarden (bijv. de Richtlijn Beroerte en de Zorgstandaard CVA/TIA, herziening najaar 2020).

Het netwerk bestaat sinds 2011. In 2021 nemen 99 Knowledge brokers van 31 instellingen (ziekenhuizen, -geriatrische- revalidatiecentra en thuiszorg) deel. In elk van deze instellingen werken twee of drie Knowledge brokers. Een Knowledge broker is een initiatiefrijke behandelaar of verpleegkundige.
De organisaties die deelnemen ervaren dat de Knowledge brokers vernieuwing aanjagen én concrete resultaten boeken met hun project. Daarnaast is de uitwisseling tussen organisaties zeer inspirerend.

In onderstaande animatie wordt het Knowledge broker netwerk uitgelegd:

 
 
 
  • Lees hier het interview met Marike Jansen en Eugenie Brinkhof in het Revalidatie Magazine. 
  • Lees hier het artikelKnowledge brokers CVA verbeteren kwaliteit geriatrische revalidatie’ in het Tijdschrift voor Ouderengeneeskunde. 

Geïnteresseerd?
Neem contact met ons op. 

Bekijk hier onderstaande video van de Hoogstraat over het Knowledge broker netwerk: 

Veel gestelde vragen over het Knowledge broker netwerk

In 2011 is het Knowledge broker netwerk gestart op initiatief van de Werkgroep CVA Nederland, de Dutch Society of Neurorehabilitation en het kenniscentrum Revalidatiegeneeskunde Utrecht (projectuitvoering), met subsidie van het Innovatieprogramma Revalidatie (ZonMw). Het netwerk is gestart met de intentie dat dit zou blijven bestaan, ook als de projectsubsidie eind 2012 zou stoppen.
Het Kennisnetwerk CVA NL wil de centrale plaats voor kennisontwikkeling en kennisuitwisseling op het gebied van CVA zorg zijn en heeft daarom besloten het netwerk per 1 januari 2013 voort te zetten.

In 2011 is het Knowledge broker netwerk gestart op initiatief van de Werkgroep CVA Nederland, de Dutch Society of Neurorehabilitation en het kenniscentrum Revalidatiegeneeskunde Utrecht (projectuitvoering), met subsidie van het Innovatieprogramma Revalidatie (ZonMw). Het netwerk is gestart met de intentie dat dit zou blijven bestaan, ook als de projectsubsidie eind 2012 zou stoppen.
Het Kennisnetwerk CVA NL wil de centrale plaats voor kennisontwikkeling en kennisuitwisseling op het gebied van CVA zorg zijn en heeft daarom besloten het netwerk per 1 januari 2013 voort te zetten.

Een Knowledge broker is een initiatiefrijke zorgverlener die de taak heeft om zorgvernieuwing vorm te geven op de werkvloer.
De Knowledge brokers kiezen, in samenspraak met het management en op basis van analyse van de huidige situatie in hun organisatie, voor concrete verbeter-doelstellingen en schrijven een plan van aanpak om deze te realiseren. De Knowledge brokers coördineren de uitvoering van dit plan in de eigen organisatie. Ze werken hierbij samen met organisaties betrokken bij de revalidatie van CVA patiënten in de regio. 
Knowledge brokers realiseren in hun instelling dat er aandacht is voor evidence based werken en dat er zo veel mogelijk volgens de richtlijnen wordt gewerkt.
De Knowledge broker vertaalt wetenschappelijke kennis op een dusdanige manier, dat die kennis gebruikt kan worden in praktijksituaties. 
Het fenomeen ‘Knowledge broker’ komt oorspronkelijk uit Canada. Er is besloten deze Engelse naam te behouden, omdat ook bij andere diagnoses in de revalidatie Knowledge brokers actief zijn en het goed is daarbij aan te sluiten. 

Lees alvast de tips die door Knowledge brokers zijn gegeven om tijd vrij te maken voor de projecten en hoe collega’s kunnen merken dat je een Knowledge broker bent.

Aanpak
Binnen het Knowledge broker netwerk worden de concrete verbeterdoelstellingen volgens een projectmatige opzet gerealiseerd. Elke nieuwe Knowledge broker krijgt daartoe scholing in het projectmatig werken. Thema’s in deze scholing zijn: 
·                     Opstellen van een projectplan a.d.h.v. een format 
·                     Formuleren van doelstelling en resultaten 
·                     Meten van verbetering 
·                     Opzetten van activiteiten en planning 
·                     Borgen van de resultaten 

Resultaten 
Uit de evaluatie van begin 2019, onder zorgmanagers en Knowledge brokers, blijkt dat zij tevreden zijn over deelname aan het netwerk en de vruchten die het afwerpt. De meerwaarde wordt onder andere gezien in het gezamenlijk werken aan een implementatieproject dat aansluit op vragen die op een afdeling of in een organisatie/keten leven en de ondersteuning voor een succesvolle implementatie van verbeterprojecten. Ook draagt het volgens velen bij aan betere multidisciplinaire samenwerking in het CVA zorgketen (CVA samenwerkingsverband). Waarom het wiel opnieuw uitvinden? U leert van elkaar! 
Zeer veel, namelijk 91% van de managers en 83% van de Knowledge brokers, zouden andere organisaties aanraden om deel te nemen. Lees in de bijlage de 10 redenen waarom. Lees in de bijlage de 10 redenen waarom. 
In 2012 is ook wetenschappelijk onderzoek gedaan om te zien of de inzet van Knowledge brokers echt impact heeft op de zorgpraktijk. Dit lijkt het geval. Nadat Knowledge brokers een half jaar actief zijn geweest met de implementatie van de richtlijnen over intensief oefenen, voelden patiënten zich meer gestimuleerd om fysiek actief te zijn in vergelijking met voordat de Knowledge brokers begonnen.
Klik hier voor het lezen van de samenvatting van het artikel Encouraging post-stroke patients to be active seems possible: results of an intervention study with knowledge brokers’

Bijlage:
10 redenen om deel te nemen aan het Knowledge broker netwerk.pdf
Poster KB evaluatie resultaten symposium 25 november 2016.pdf

Het Kennisnetwerk CVA ondersteunt Knowledge brokers door middel van:

Kennisbank Knowledge brokers 
Het Kennisnetwerk CVA NL kiest, in overleg met het Knowledge broker netwerk, thema’s gebaseerd op aanbevelingen uit de richtlijnen die de focus van implementatie zijn. Rondom die thema’s worden innovaties, implementatietips en praktische producten verzameld. De deelnemende organisaties hebben hier toegang toe en kunnen deze kennis gebruiken om de implementatie in hun instelling vorm te geven. Tot nu toe zijn er drie thema’s: 
– De intensiteit van oefenen (zoals oefenen in het weekend, zoveel mogelijk actief zijn en zoveel mogelijk (zelfstandig) oefenen);
– De zorg / behandeling in de thuissituatie (zoals actief blijven op de langere termijn, begeleiden van de naasten en het (blijven) screenen op mogelijke problemen);
– Informatievoorziening aan patiënt en naaste

Regionale (keten)netwerken 
Het Kennisnetwerk CVA NL stimuleert het uitwisselen van producten, leerervaringen en kennis tussen de deelnemende organisaties. Dit gebeurt door het organiseren van twee regionale netwerkbijeenkomsten per jaar en via een besloten deel op de website van het Kennisnetwerk CVA NL 
Een regionaal netwerk bestaat uit ongeveer 12 organisaties. De regionale netwerken worden aangestuurd door regiotrekkers die ondersteund worden door het landelijk bureau van het Kennisnetwerk CVA NL.

Scholing (nieuwe) Knowledge brokers 
Nieuwe Knowledge brokers krijgen allemaal een scholing van vier dagdelen. Daarin leren ze de benodigde kennis van neurorevalidatie,  projectmanagement  en implementatie om direct aan de slag te kunnen. De scholingsdagen vinden plaats in Utrecht. In 2020 zijn de scholingsdagen van groep 1 op woensdag 15 januari en donderdag 6 februari. Van  groep 2 op maandag 10 februari en dinsdag 10 maart. Knowledge brokers die al veel kennis en ervaring met bovengenoemde thema’s hebben, kunnen in overleg vrijstelling krijgen voor (een deel van) de scholing. Neem daartoe contact op. 

Jaarlijks wordt verder een facultatieve verdiepende scholingsdag aangeboden waar Knowledge brokers aan kunnen deelnemen.

Ondersteuning bij uitvoer implementatie 
De Knowledge brokers maken jaarlijks een implementatieplan en voeren dat uit. Ze worden daarbij ondersteund door het Kennisnetwerk CVA NL, de regiotrekkers en hun collega Knowledge brokers. Zo krijgen ze feedback op hun implementatieplannen en is er tijdens de netwerkbijeenkomsten aandacht voor knelpunten die ze gedurende de implementatie in de praktijk tegenkomen. De Knowledge brokers voeren hun plan uit volgens een landelijk vastgestelde planning. 

Werven van een Knowledge broker 
Een kritische succesfactor is uiteraard de Knowledge broker zelf. Het aanstellen van de juiste persoon is dus van groot belang. Om managers te helpen bij het selecteren van een geschikte Knowledge broker heeft het Kennisnetwerk CVA NL een functiebeschrijving, achtergrondinformatie en een voorbeeld vacaturetekst beschikbaar. 

Landelijk symposium 
Op vrijdag 27 november 2020 vindt te Utrecht het jaarlijks symposium van het Kennisnetwerk CVA NL plaats. 

Projectmatig werken 
Binnen het Knowledge broker netwerk worden de projecten uitgevoerd volgens een projectmatige opzet. Elke nieuwe Knowledge broker krijgt scholing in het projectmatig werken. 

De voordelen van het projectmatig werken zijn: 
– Dat er vooraf gezamenlijk nagedacht wordt over het doel, resultaat, activiteiten en grenzen. Dit bevordert de kwaliteit en helpt bij het bereiken van het resultaat.
– Dat er al in een vroeg stadium aandacht voor de borging en meten van het resultaat is. Dit helpt bij het behouden van het resultaat en het zichtbaar maken dat er iets verbetert.

Meer lezen? 
Projectmatig creëren, Jo Bos en Ernst Harting, 2015
Implementatie, effectieve verbetering in patiëntenzorg, Richard Grol en Michel Wensing, 2017 

Het Kennisnetwerk CVA NL kiest, in overleg met het Knowledge broker netwerk, thema’s gebaseerd op aanbevelingen uit de richtlijnen die de focus van implementatie zijn. Rondom die thema’s worden innovaties, implementatietips en praktische producten verzameld. De deelnemende organisaties hebben toegang tot deze ‘Kennisbank Knowledge brokers’ en gebruiken de kennis om de implementatie in hun instelling vorm te geven. 

Tot nu toe zijn er drie thema’s: 
Intensiteit van oefenen (zoals oefenen in het weekend, zoveel mogelijk actief zijn en zoveel mogelijk (zelfstandig) oefenen);
De zorg en de behandeling in de chronische fase (zoals actief blijven op de langere termijn, begeleiden van de naasten en het (blijven) screenen op mogelijke problemen);
Cliënt centraal

Meer informatie hierover kunt u vinden in de ‘Kennisbank’ op deze site. 
Let op: deze kennisbank is alleen toegankelijk voor leden. 

Innovaties / best practices  zijn verzameld rondom de volgende thema’s: 
– De intensiteit van oefenen (zoals oefenen in het weekend, actief zijn en (zelfstandig) oefenen)
– De zorg / behandeling in de chronische fase (zoals actief blijven, begeleiden van de naasten en het (blijven) screenen op mogelijke problemen)
– Informatievoorziening aan patiënt en naaste

Een innovatie voldoet aan de volgende criteria: 
– Het is gebaseerd op aanbevelingen uit de richtlijnen beroerte, de zorgstandaard CVA/TIA en de brochure ‘Uitbehandeld. Hoezo?’
– Het vraagt een multidisciplinaire aanpak.
– Het is binnen een jaar door Knowledgebrokers te implementeren. 
– Het is concreet.
– Er is praktijkervaring mee.

De innovaties komen voort uit aanbevelingen van experts/wetenschappers of ontwikkelen zich op basis van ideeën uit het werkveld.

Heb je aanvullingen? Laat het ons a.u.b. weten! Mail naar kb@kennisnetwerkcva.nl 
Voor meer informatie over de innovaties: zie rechterzijde van deze pagina.

Voorwaarde voor deelname is dat de CVA zorgketen van de organisatie deelneemt aan het Kennisnetwerk CVA NL. Verder moet minstens één ketenpartner ook deelnemen aan het Knowledge broker netwerk. We willen graag dat combinaties van ziekenhuizen, verpleeghuizen en revalidatie-instellingen uit één keten meedoen, omdat in de organisatie van de CVA-behandelketen de overdracht van ziekenhuis naar revalidatie-instelling en daarna naar de eerste lijn van groot belang is voor het continueren van ingezet beleid. 

Verder is het belangrijk om je te realiseren dat: 
– Commitment van het teammanagement/de organisatie voor de invoer van de richtlijn Beroerte en Zorgstandaard CVA/TIA van essentieel belang is. Dat commitment is noodzakelijk voor Knowledge brokers om ook echt verbeteringen te kunnen realiseren in hun instelling. 
– We willen dat elke organisatie twee Knowledge brokers (een paramedicus en een verpleegkundige) elk voor gemiddeld 2 uur per week vrij stelt voor het Knowledge broker werk. Deze Knowledge brokers zijn directe collega’s van elkaar (bijvoorbeeld werkzaam in hetzelfde team). Ze moeten verder ook de mogelijkheid krijgen om deel te nemen aan de 2 netwerkbijeenkomsten per jaar en de scholing voor nieuwe Knowledge brokers te volgen (ook 2 dagen). 
– Er een deelnemersbijdrage wordt gevraagd. 
– De organisatie bereid moet zijn om af en toe een netwerkbijeenkomst op uw locatie te willen facilitairen (vergaderruimte beschikbaar stellen en catering verzorgen).
– De resultaten wil delen met andere organisaties tijdens de netwerkdagen en het jaarlijkse symposium, maar ook door Knowledgebrokers van andere instellingen die geïnteresseerd zijn in het resultaat te woord staan of te ontvangen. 
– Deelname is voor minimaal 1 jaar.

Om bovenstaande te borgen tekent de organisatie bij aanvang een overeenkomst met het Kennisnetwerk CVA Nederland: KBnetwerk_KNCN_deelnemersovereenkomst2019

Voor deelname aan het Knowledge broker netwerk CVA wordt in 2020 de volgende financiële bijdrage gevraagd: 
€ 1.995,- per instelling (twee of drie Knowledge brokers) 
€ 590,- voor de scholing van één Knowledge broker (eenmalig bij start van een nieuwe Knowledge broker) 

Accreditatie voor de scholing voor nieuwe Knowledge brokers en voor de twee jaarlijkse netwerkbijeenkomsten (regionaal en landelijk) wordt jaarlijks aangevraagd voor verpleegkundigen, verzorgenden, ergotherapeuten, fysiotherapeuten en logopedisten.

De punten worden online bijgeschreven in het scholingsregister van de betreffende beroepsvereniging. Verpleegkundigen (BIG) die zich niet geregistreerd hebben bij hun beroepsvereniging krijgen helaas geen punten toegekend omdat zij nog geen online dossier hebben. Inloggegegevens zijn op te vragen bij de beroepsvereniging. 

In 2020 participeren 122 Knowledge brokers van 47 afdelingen uit 42 instellingen, waaronder ziekenhuizen, revalidatiecentra, verpleeghuizen en thuiszorg, aan het Knowledge broker netwerk CVA.

Ze komen samen in vier verschillende regio’s in het land: 
·  Regio Zuid-Oost Brabant: 10 instellingen 
·  Regio Zuid West Nederland: 12 instellingen 
·  Regio Randstad: 13 instellingen
·  Regio Noord Oost Nederland: 8 instellingen

In de bijlage vindt u een overzicht van alle deelnemers. 
Knowledge Broker Netwerk 2020 overzichtskaart

Geïnteresseerd? 
Neem contact met ons op! We kijken samen of deelname mogelijk is.  
Per mail:              kb@kennisnetwerkcva.nl 
Per telefoon:     06-46634779 (Monique Bergsma, organisatorisch manager)