Knowledge brokers jaarthema 2020

Aanleiding
Ieder Knowledge broker jaar kent een thema. Dit thema geeft richting aan de Knowledge brokers. Het thema uit zich in de scholing ‘projectmatig werken’ en de inhoud van de regionale netwerkdagen. Daarnaast wordt er in de kennisbank op de website van het Kennisnetwerk CVA Nederland inhoudelijke informatie verzameld over het thema en deze wordt op die plaats inzichtelijk gemaakt voor alle Knowledge brokers. Voor de volgende twee thema’s is gekozen:

Thema 1

Inhoud van richtlijn herseninfarct en hersenbloeding (2017): hoofdstuk 10. In de verbetering van zorg hoort de cliënt centraal te staan, zowel op niveau van zorgverbetering als inrichting van het individuele zorgproces. De beschreven onderwerpen zijn evidence based aanbevelingen die gerelateerd zijn aan de richtlijn. Evidenced based practice vraagt om kennis uit onderzoek welke in te zetten is op basis van ervaring van de professional en wensen/behoeften van de cliënt. Het zijn handvatten waar de zorgprofessional mee kan oefenen en waarmee samen met de patiënt/cliënt keuzes gemaakt kunnen worden in het zorgproces. Het betreft de onderwerpen zelfmanagement, samen beslissen, individueel zorgplan en spiegelgesprek.

Zelfmanagement
Het doel van het inzetten op zelfmanagement is dat het dagelijks functioneren, kwaliteit van leven en welzijn wordt behouden of zelfs verbeterd. Met zorgprofessionals wordt de ondersteuning afgestemd, waarbij het vooral gaat over zowel zelf doen als zelf bepalen.
Lees verder


Samen beslissen

Het doel van dit thema is om te voorzien in handvatten dan wel keuze instrumenten om het samen beslissen te bevorderen. Met als eindresultaat dat de cliënten/patiënten tevredener zijn.
Lees verder


Individueel zorgplan

Met een individueel zorgplan (IZP) wordt beoogd de kwaliteit van het leven na een CVA te verbeteren voor de patiënt/cliënt en naasten. In het IZP wordt inzichtelijk gemaakt wat de afspraken rondom de zorg van de patiënt/cliënt zijn. Het geeft weer wie wat doet en wie waarvoor verantwoordelijk is.  Het is een instrument waarmee de patiënt invloed kan uitoefenen op zijn zorg en behandelproces.
Lees verder


Spiegelgesprek
Het doel van een spiegelgesprek is tweeledig. Aan de ene kant gaat het om het meer bewust worden van de wijze waarop de patiënt/cliënt de zorg ervaart.
Aan de andere kant kunnen de gesprekken leiden tot concrete verbetering van zorg en de cliëntgerichtheid. De zorgprofessionals ontvangen feedback en informatie over de verleende en ervaren zorg- of dienstverlening ontvangen. Dit levert vaak een overzicht op van positieve- en verbeterpunten. Bovendien resulteert dit in aanbevelingen voor verbeteracties, geformuleerd vanuit het perspectief van CVA cliënten/patiënten. Vaak levert het inspiratie op en komen volop concrete en relatief eenvoudig te implementeren verbeteracties naar boven tijdens de gesprekken.
Lees verder

Thema 2

Samenwerking in de keten: overdracht in de keten (naar 1e lijn, triage, samenwerking met NAH, etc.).

De CVA/NAH zorg is georganiseerd in regionale netwerken of zorgketens. Het zijn samenwerkingsverbanden van verschillende instellingen in een regio die betrokken zijn bij het gehele CVA/NAH-zorgtraject. Deze regionale netwerken zijn nodig voor het coördineren en organiseren van de zorg tussen zorgprofessionals en organisaties, rondom het netwerk van de client/patiënt en zijn/haar behoeften of wensen. De onderlinge samenwerking tussen zorgprofessionals en organisaties blijft een aandachtspunt. Steeds weer blijkt dat patiënten dit als een van de belangrijkste verbeterpunten voor de zorg zien. Uitdagingen in de samenwerking liggen er op diverse gebieden, bijvoorbeeld bij ‘de overdracht’ tussen organisaties; op het gebied van kennis hebben van de sociale kaart ofwel van elkaars toegevoegde waarde; op signalering van (on)zichtbare gevolgen; op juiste diagnose, triage en doorverwijzing; ….. Daarvoor is onderlinge afstemming en samenwerking in de regio nodig. 

In de regionale CVA zorgketens is de tweede lijn goed vertegenwoordigd. De aansluiting van eerstelijns zorgorganisaties en eerstelijns zorgverleners bij het regionale netwerk is in veel regio’s nog een uitdaging. Voor clienten/patiënten en naasten is het juist belangrijk dat de CVA/NAH zorg in de thuissituatie beter wordt en dat zij zorg krijgen van zorgprofessionals die ook voldoende kennis en vaardigheden hebben die specifiek benodigd zijn voor patiënten met een CVA/NAH en hun naasten.

Over het thema ‘Samenwerking in de keten: overdracht in de keten (naar 1e lijn, triage, samenwerking met NAH, etc.)’ is reeds het een en ander geschreven en gepubliceerd in de kennisbank. Onderwerpen die daar onder andere in voorkomen zijn triage en samenwerking.

Voor meer informatie ga naar de kennisbank

Suggesties van literatuur bij samenwerking:
Triage:
https://www.studiogrz.nl/wp-content/uploads/2014/12/Triage-Instrument-Geriatrische-Revalidatiezorg-Verenso1.pdf (is van 2013, heeft iemand een recenter versie?)
https://awo.mumc.maastrichtuniversity.nl/sites/intranet.mumc.maastrichtuniversity.nl/files/awo/public_research/1_brochure_zorgpad_geriatrische_revalidatiezorg_final_-_totaal.pdf