werkgroep

Zorgstandaard CVA/TIA

Beschrijving: 

Verbetering van de CVA zorg door Zorgstandaard CVA/TIA

Maastricht, 5 november 2012

Het Kennisnetwerk CVA Nederland en 31 experts vanuit verschillende patiënten- en beroepsorganisaties hebben de afgelopen 1,5 jaar gewerkt aan de Zorgstandaard CVA/TIA. Dit in samenwerking met het Platform Vitale Vaten.

Vrijdag 2 november is op het symposium ‘Revaliderend Werken’ de zorgstandaard door de voorzitter van de ontwikkelgroep, prof. dr. Martien Limburg, neuroloog, overhandigd aan de patiëntenverenigingen. De Zorgstandaard CVA/TIA beschrijft de norm voor goede CVA zorg vanuit patiëntenperspectief. De zorgstandaard is gebaseerd op meer dan 20 richtlijnen en samenwerkingsafspraken en op ‘best practice’ elementen. De zorgstandaard geeft richting aan de samenwerking van professionals in de CVA zorgketens, waarbij d zorg afgestemd wordt op de wensen en behoeften van mensen, die een CVA of TIA hebben doorgemaakt, en hun naasten.

 

Lancering Zorgstandaard CVA/TIA

Vrijdag 2 november op het congres ‘Revaliderend werken’ in Ede overhandigde de voorzitter van de ontwikkelgroep, prof. dr. Martien Limburg, neuroloog bij het Flevoziekenhuis Almere, de Zorgstandaard CVA/TIA aan mevrouw Elly van Gorp, voorzitter van de Nederlandse CVA-vereniging Samen Verder, de patiëntenverenging voor patiënten met een CVA. Elly van Gorp: “Het is fantastisch dat deze zorgstandaard verschenen is. Patiënten hebben er belang bij dat de CVA zorg goed beschreven staat, dat zij en hun naasten kunnen zien wat zij aan zorg mogen verwachten. We hopen dat er snel een patiëntenversie van de zorgstandaard zal verschijnen”

De ontwikkeling van de zorgstandaard CVA/TIA is gestart in 2010 en in november 2010 is een eerste concept van de zorgstandaard ter becommentariëring voorgelegd aan de betrokken patiënten- en beroepsorganisaties. Vanaf de zomer 2012 is een herziene versie ter autorisatie aan de verenigingen voorgelegd. Alle relevante patiëntenverenigingen hebben de Zorgstandaard CVA/TIA geautoriseerd en inmiddels ook 13 beroepsverenigingen. Van enkele beroepsverenigingen wordt nog reactie verwacht. Martien Limburg: “We willen met deze zorgstandaard ondermeer duidelijkheid aan patiënten verschaffen over wat ze mogen verwachten van goede zorg. De zorgstandaard stelt mensen beter in staat het gesprek aan te gaan en belangrijke zaken te bespreken met de behandelaren. De zorgstandaard is wetenschappelijk gefundeerd en gericht op de dagelijkse zorg. Niet alles wat in de standaard beschreven wordt is al overal gemeengoed en we verwachten een stimulerende werking op de verder ontwikkelingen.”

Implementatie van de Zorgstandaard CVA/TIA

Op het symposium ‘Revaliderend werken’ werd in een workshop ook nagedacht over de volgende stap: de implementatie van de zorgstandaard CVA/TIA. Wat houdt de zorgstandaard CVA/TIA in? Hoe kunnen we er voor zorgen dat deze zorgstandaard geïmplementeerd wordt in de zorgpraktijk? En hoe kunnen we het patiëntenperspectief voorop stellen? De workshop trok de belangstelling van 140 deelnemers. De workshop werd gegeven door prof. dr. Martien Limburg, dr. ir. Helene Voogdt, auteur van de zorgstandaard en adviseur bij het CBO, en Ingrid den Besten, gespecialiseerd CVA verpleegkundige bij het Flevoziekenhuis Almere. Een deelnemer: “Het is van belang dat wij als zorgverleners een open houding hebben ten aanzien van de behoeften en wensen van patiënten en naasten, dat we in de CVA zorgketen goed onderling samenwerken, flexibel zorg kunnen verlenen en continue blijven verbeteren”.

Zorgstandaard CVA/TIA online

De Zorgstandaard CVA/TIA is te vinden op de homepage van de website van Kennisnetwerk CVA Nederland, www.kennisnetwerkcva.nl. Voor meer informatie kunt u terecht bij drs. Suus Benjaminsen, programmamanager van het Kennisnetwerk CVA Nederland, telefoon 043-3874428, e-mail suus.benjaminsen@mumc.nl.